LLumar

Adatkezelési szabályzat

Az Ön által megadott adatokat a Gál és Társa Kft. (llumar.hu) kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve amennyiben ezt jelezte a regisztráció folyamán akkor hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Gál és Társa Kft-től (llumar.hu) kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az Adatkezelési Szabályzat a Gál és Társa Kft. (1032 Budapest, Kiscelli u. 74.). (a továbbiakban: „Szolgáltató”) a weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) történő regisztráció során, a regisztráló felhasználó személyek (a továbbiakban: „Felhasználó(k)”) által megadott személyes adatok kezelésének szabályait határozza meg.
A jelen Adatkezelési Szabályzat a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei elválaszthatatlan részét képezi.

1. FOGALMAK

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;


adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÉNYEK

A Felhasználó által átadott személyes adatok adatkezelője a Szolgáltató.

A Szolgáltató elérhetőségei:
Postacím: 1032 Budapest, Kiscelli u. 74.
E-mail: gal@llumar.hu
Telefonszám: +36-1-250-1991

A Szolgáltató által kezelt adatok köre:
a) Vezetéknév:
b) Keresztnév
c) Jelszó
d) Email cím
e) Lakcím/székhely
f) Telefonszám
g) Faxszám

Az adatkezelés jogalapja:

– az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1)-(3) bekezdése, továbbá

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a.) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A Felhasználók a Webolda használatával kifejezetten hozzájárúl személyes adataiknak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez, valamint az adatok Szolgáltató általi, a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához.

Az adatkezelés célja:
A Szolgáltató a Felhasználók azonosítása, hírlevél küldésére, a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a Felhasználó adatait.

A Felhasználók a regisztrációkor a hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Szolgáltató a megadott elérhetőségeken elektronikus hirdetéssel felkeresse őket. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható.

A Szolgáltató – a fentiekben foglaltakon túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A regisztrációval a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint az adatoknak a Szolgáltató által, a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához.

Az adatkezelés időtartama:
A Szolgáltató az adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott egyéb időpontig kezelheti.

3. ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
A Szolgáltató köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

4. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGA

A Felhasználó kérelmezheti a Szolgáltatónál
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A Felhasználó tájékoztatását a Szolgáltató csak a törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről a Szolgáltató a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) a Felhasználó azt a törvényben foglaltak szerint kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználójogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználójogos érdekét nem sérti.
Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Felhasználó személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó- a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat a Felhasználó tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat a Szolgáltató ellen. A Szolgáltató az érintettet is perbe hívhatja.
Ha a Szolgáltató az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről a Szolgáltatótól, amely felvilágosítást a Szolgáltató az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz a Szolgáltató ellen. A Szolgáltató az érintettet is perbe hívhatja.
A Szolgáltató a Felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a Szolgáltató egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
A Felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatátvevő a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Szabályzat egyoldalú megváltoztatására.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84831/2015
A Szolgáltatónak a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie.
A jelen Adatkezelési Szabályzatban nem rendezett kérdésekben a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei irányadók.